این طبقه با 61 واحد تجاری با حضور برند های معتبر پوشاک و سوغات شرایط مناسبی از خرید را برای زائرین و مسافرین علی بن موسی الرضا (ع) ایجاد نموده است.