تنها یک طراحی مدرن با پشتوانه فکری صحیح می تواند همه نیازها را در زیر یک سقف قرار دهد. فضای تفریحی طراحی شده طبقه منفی یک در کنار واحدهای تجاری پاسخگوی مناسبی است برای ساعت های پردغدغه خریداران