این طبقه با 76 واحد تجاری و بهترین دسترسی که شامل چهار ورودی اصلی می باشد فضایی مناسب برای خریداران و مخاطبین خود ایجاد کرده است.