بازدید جمعی از هیئت رئیسه نظام مهندسی مشهد به همراه مهندسین پایه یک برق و تاسیسات